پست های ارسال شده در بهمن سال 1383

سلام بر ابراهيم................

                                                                         ابراهيم را، و اکنون در منايي، ابراهيمي، و اسماعيليت را به قربانگاه آورده اي اسماعيل تو کيست؟  چيست؟ مقامت؟ آبرويت؟ موقعيتت، شغلت؟ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید